PostHeaderIcon Verkiezingen 2015

De verkiezingen staan al weer bijna voor de deur! Vanaf maandag 18 mei 9:00 kan je stemmen op je favoriete partij; de SGL! Op onze Facebook houden we jullie over alles op de hoogte! De SGL staat op alle faculteiten om jullie vragen te beantwoorden. Ter plekke kan je ook direct stemmen. Tot komende week!

PostHeaderIcon Verkiezingen 2014

Vanaf maandag 12 mei, 09:00 zijn de faculteits- en universiteitsraadverkiezingen geopend. Alle partijen streven naar een zo hoog mogelijke opkomst, dus bij dezen roepen we alle studenten alvast op om te stemmen! Dit kan door deze link te klikken: https://www.stemdigitaal.nl/ULeiden/Stem/login.aspx?ReturnUrl=%2fULeiden%2fStem%2findex.aspx.

De SGL zal op alle faculteiten aanwezig zijn om te vertellen over onze standpunten en om naar jullie vragen en verzoeken te luisteren. Ter plekke kan ook meteen gestemd worden. We hopen jullie de komende week te spreken!

PostHeaderIcon Programma 2014 online!

De studententijd is een periode waarin je je eigen capaciteiten op een nuttige en verstandige manier moet kunnen ontplooien. Hierbij willen we ervoor zorgen dat de student de vrijheid heeft om dit naar eigen inzicht te kunnen besteden. Enerzijds heeft de student eigen verantwoordelijkheid om zijn punten te halen, anderzijds moet de Universiteit ervoor zorgen dat de student zijn of haar talenten ten volle kan benutten.

Extracurriculaire activiteiten. Het moet mogelijk blijven om een bestuursfunctie te doen zonder hiervan nadelige consequenties in het studietraject te ondervinden. Leiden heeft een zeer rijk studentenleven, en deze moet worden behouden. Het kost echter ook tijd en mankracht om bijvoorbeeld studie- of studentenverenigingen draaiende te houden, het is van belang dat deze inspanningen niet afgestraft worden.

-Meer vrijheid tussen interdisciplinariteit. De SGL wil zich hard maken voor studenten die optimaal willen presteren tijdens hun studietijd, door bijvoorbeeld twee studies te volgen. Hierbij is het van belang dat de studenten met ambitie de mogelijkheid krijgen om die te verwezenlijken.

-Honours onderwijs. De SGL wil dat de universiteit zich meer toespitst op het geven van een divers aanbod wat betreft het Honours onderwijs, waardoor de studies onderling meer diepte kunnen opbouwen.

-Aansluiting met de arbeidsmarkt. De SGL wil dat er door de Universiteit Leiden beter wordt nagedacht over de aansluiting van de student op de arbeidsmarkt.

Transparantie. De SGL wil er voor zorgen dat de studenten meer inzicht krijgen in de besluitvormingsprocessen van de Universiteit Leiden. Als de student zich betrokken voelt bij de universiteit zal dit zich vertalen in een grotere inzet.

-De SGL is landelijke betrokken. Door aansluiting met het Interstedelijk Studenten Overleg zijn we betrokken bij een landelijk netwerk en lobby-orgaan dat zich inzet voor de belangen van studenten in het hele land.

PostHeaderIcon Een stijgende lijn

De SGL en CSL presenteren met veel trots een nieuwe notitie ‘Een stijgende lijn’. Deze notitie, geschreven in samenwerking met de PKvV en MASCQ-verenigingen, poogt een alternatieve oplossing te bieden voor de repressieve maatregelen zoals op dit moment door de Leidse Universiteit worden voorgesteld. Zij wijzen hierbij primair op de kansen die het hoger onderwijs en de academische gemeenschap bieden en niet zuiver op de risico’s.

De tekenende partijen hopen dat deze notitie bijdraagt aan het debat omtrent deze maatregelen en dat de academische gemeenschap op deze manier inziet dat het ook anders kan. Laat de Universiteit Leiden niet slechts langs hoofdlijnen excelleren, laat haar de stijgende lijn inzetten!

De notitie is hier te vinden: Een stijgende lijn

PostHeaderIcon Persbericht

Studenten steunen samenwerkingsvoornemen Universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam.
Medezeggenschapspartijen zien kansen, maar blijven kritisch in het verdere proces.

De studentgeledingen van de Universiteitsraden van de Universiteit Leiden, en de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Studentenraad van de TU Delft steunen het vandaag uitgesproken voornemen tot nauwe samenwerking tussen de drie Universiteiten. De raadsleden zien met name mogelijkheden op het gebied van onderzoek. Hoewel de intentie tot samenwerking positief wordt ontvangen, zal ieder concreet plan kritisch getoetst worden. De belangen van studenten en personeelsleden zullen hierbij voorop staan. Aangezien de medezeggenschap bij eventueel verregaande vormen van samenwerking haar instemming moet geven, is haar uiteindelijke oordeel cruciaal. Wilde geruchten over een op handen zijnde fusie zijn volgens de studentraadsleden dan ook voorbarig.

De raadsleden wijzen er nadrukkelijk op dat er op dit moment enkel een “voornemen” is geuit en nog geen concreet plan. Paul de Kuijer (Fractievoorzitter SGL/CSL); “Het enige dat nu geuit is, is een voornemen tot samenwerking. Het is nu dan ook vooral belangrijk om een brede dialoog tussen de besturen, studenten en personeel tot stand te brengen ten einde met elkaar te kijken welke kant we op willen, en kunnen gaan. De studentraadsleden zullen hun verantwoordelijkheid in deze dialoog nadrukkelijk nemen.”

Studenten Groepering Leiden (SGL), Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), Bewust en Progressief (BEP), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), Lijst Beta, Organisatie Rationele Studenten (ORAS), Studentgeleding van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

PostHeaderIcon Verkiezingen 2011

De Universitaire verkiezingen staan weer voor de deur en zoals elk jaar is dat ook voor de SGL weer een tijd van reflectie. Wat hebben wij dit jaar bereikt en wat zijn de punten waar komend jaar weer meer aandacht naartoe moet?

Een grote overwinning dit jaar betrof het behoud van het Latijn op de bul. Na agendering door onze Universiteitsraadsfractie en na forse kritieken in de Universitaire gemeenschap, werd er in de Universiteitsraad tot een gegrond compromis gekomen met het College van Bestuur. Het Latijn is behouden. Waar wij ook trots op zijn is dat na jaren van pushen door onze fracties, de Leiden University Card er eindelijk is. Eindelijk is er één duidelijke kaart waarmee studenten zich kunnen identificeren, printen en koffie kunnen halen.

De invoering van uSis was dramatisch, daar kunnen we het over eens zijn. Wat ons betreft is het laatste woord hierover nog lang niet gezegd en we zullen onze achterban de komende tijd ook goed op de hoogte houden van de vorderingen. Fijner om te melden is dat kleine successen, zoals meer aandacht voor stichtingen als Fenestra en Knooppunt Studerende Moeders ervoor hebben gezorgd dat ook de belangen van kleinere groepen in de Universitaire gemeenschap weer op de agenda staan.

De samenwerking met Delft, Rotterdam en op een heel andere manier Den Haag is ook iets waar wij ons op blijven focussen. De SGL heeft goede contacten met haar partners in Delft en Rotterdam zodat zeker is dat in alle drie de ‘LDR’ steden dezelfde informatie bij studenten terecht komt. Ook een nauwe samenwerking met de studentleden van de faculteitsraad Faculteit Campus Den Haag, zorgt ervoor dat wij zowel hun belangen op centraal niveau kunnen waarborgen, als geeft ons een kijkje in hou het op het LUC als de Campus er aan toe gaat.

De SGL is nog lang niet klaar met het verdedigen van jouw belangen als student. We blijven ons hard maken voor de student die zijn eigen keuzes wil maken, voor effectief en academisch hoogwaardig onderwijs maar we vergeten daarbij nooit zowel de macrokaders waarbinnen dit alles zich afspeelt als de microkaders die door anderen over het hoofd gezien worden. Wij zijn er voor jou, wij zijn er voor jullie. Stem daarom deze Universitaire verkiezingen op de SGL. Want het is jóuw studententijd.

PostHeaderIcon Kenniscrisis – Demonstreer mee op het Malieveld!

Het kabinet Rutte-Verhagen wil bezuinigen op het Hoger Onderwijs.
Onderdeel van de harde bezuinigingen is een ‘boete’ (€3000) voor studenten die langer dan één jaar uitlopen op hun bachelor- of masteropleiding. In dat geval moet de universiteit of hogeschool in kwestie ook nog eens €3000 betalen aan het Rijk. Met de “Halbeheffing” bezuinigt de overheid €370 miljoen.

Het voornemen van het kabinet is om deze plannen in te voeren per collegejaar 2011-2012. Het kabinet wil dat de nieuwe regelingen ook voor de al studerende studenten gaan gelden. Heb jij nu een jaar extra besteed aan je huidige bachelor of masterstudie? Dan betaal je vanaf 1 september €3000 collegegeld extra als het aan de regering ligt.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) slaan de handen ineen om de bezuinigingen op studenten en instellingen tegen te gaan. De SGL werkt hard mee om ook vanuit Leiden deze actie zo goed mogelijk te steunen. Hierbij roepen we dan ook alle Leidse studenten op om vrijdag 21 januari te gaan demonstreren! We verzamelen om 12.00 uur op Leiden CS!
Tot vrijdag 21 januari!

Studenten Groepering Leiden (SGL)
Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV)
Assessores der Faculteitsbesturen Universiteit Leiden (LAssO)

PostHeaderIcon SGL werkt samen met CSL

De studentenpartijen in de universiteitsraad zijn intensiever samen gaan werken. ’Uit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie hebben de Studenten Groepering Leiden (SGL) en Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) besloten om binnen de raad een gezamenlijke fractie te vormen’, zegt Paul de Kuijer van de SGL, die voorzitter is van de nieuwe fractie.

In beide nieuwe fracties is er voldoende ruimte voor een eigen geluid, aldus De Kuijer. De Kuijer: ‘Bij zwaarwegende en partijgevoelige dossiers wordt er ruimte geboden voor een dissident standpunt van het CSL-lid.’

PostHeaderIcon Nieuw bestuur!

Voor het jaar 2010-2011 heeft de SGL weer een kersvers bestuur dat met enorm enthousiasme en volle kracht vooruit haar taken heeft opgepakt. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter – Justine Vijver

Vice-voorzitter – Lennart Remco Huisman

Penningmeester – Janneke Zweegers

Bestuurslid Campagne – Laura de Baar

Via de pagina Bestuur onder het menu De SGL kunt u de emailadressen vinden of u vult het contactformulier in via het menu Contact.

Wat vind jij van de plannen van het kabinet om een langstudeerregeling in te voeren?

bekijk het resultaat

Loading ... Loading ...